Pakkahuone on oululainen mainostoimisto

Oululainen mainostoimisto Pakkahuone on tarjonnut erot­tu­via ideoi­ta, te­rä­vää st­ra­te­gis­ta nä­ke­mys­tä, su­ju­vaa si­säl­töä ja hy­vän­nä­köis­tä jäl­keä vuo­des­ta 1997. Kaik­ki työm­me täh­tää sii­hen, et­tä asiak­kaam­me me­nes­ty­vät. Ko­ke­neel­la po­ru­kal­lam­me py­sy­vät hal­lus­sa myös laa­jat ja kan­sain­vä­li­set mark­ki­noin­nin ko­ko­nai­suu­det.

Palvelu-kumppanuus

Kumppanuus

Palvelu-markkinointiviestinta

Markkinointiviestintä

Palvelu-yrityksen-ilme

Yrityksen ilme

Palvelu-digi-ja-some

Digi ja some

Ajankohtaista